St. Nikolaus Gesellschaft Urdorf

Drucken E-Mail
Samichlaus im schöne Gwand
mit em Chrummstab i de Hand,
du luegsch so lieb, du guete Maa,
dass mir Chind kei Angscht müend haa!